W związku z sytuacją pandemiczną w kraju wzięliśmy udział w konkursie organizowanym przez LAWP. Nasz projekt został wybrany i otrzymał numer RPLU.03.07.00-06-3939/20

„Finansowanie kapitału obrotowego mikro i małych przedsiębiorstw ” realizowany w ramach Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw , Działania 1 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP RPO WL na lata 2014-2020.